34. אוהב את המישרים  במקרא ובמשנה
4.

במקרא

מפרש רש"י: פירוש זה משלים את פירושו לפסוק "ועשית הישר והטוב בעיני ה'" (דברים ו, יח): "זו פשרה ולפנים משורת הדין".

כפי שנראה להלן, פסוק זה משמש גם יסוד לקביעות בעלות אופי משפטי. אלה אפוא דרכי הנהגה ראויות, שלשיטת רש"י, כשהן משולבות זו בזו, טוב הדבר בעיני השמים וישר בעיני בני אדם. 

"כי תעשה הטוב והישר בעיני ה' א-להיך"

(דברים יב, כח)

במשנה

 
"רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם?
 
כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם..."

 
(אבות פרק ב משנה א')
השאלה שרבי יהודה הנשיא שואל:
מהוא הדרך הישרה שאנו צריכים לבחור בכל הפעם שיש לנו צורך להחליט בין מספר אפשרויות?
התשובה של רבי יכול לעזור לנו לבחור:

"כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם..."

כלומר דרכו של אדם צריכה להיות בבחינת "טוב לשמים" (בין אדם למקום) ו"טוב לבריות" (בין אדם לחבירו)