רבי חנניא בן דוסא:
"כל שחכמתו מרובה ממעשיו
    אין חוכמתו מתקיימת"

                            (אבות ג',י')
ולא מגיס ליבו בתלמודו    משנה